Integritetspolicy

Senaste uppdatering: Oktober 2020.

Hos nsign.tv, ett registrerat varumärke för Netipbox Technologies S.L., vet vi betydelsen av sekretess för våra kunder och vi strävar efter att vara tydliga om hur vi samlar in, använder, lämnar ut, överför och lagrar dina uppgifter.

Denna Integritetspolicy ger en översikt över våra metoder för användning av denna typ av uppgifter. Denna Integritetspolicy, tillsammans med den som inkluderas under de olika tillgängliga formerna vid varje tidpunkt på webbplatserna, kan tillämpas på de insamlade personuppgifterna vid användning av de av företaget erbjudna tjänsterna på webbsidorna, såväl som de uppgifter som insamlas via applikationer eller tjänster som refererar till denna Integritetspolicy eller som innehåller en länk till denna (hädanefter kallat ”Tjänster”).

Vänligen notera att Integritetspolicyn gäller oavsett vilken enhet du använder för åtkomst av webbsidorna eller för att använda Tjänster. Det är viktigt att du läser igenom Integritetspolicyn noggrant eftersom du kommer att godkänna metoderna som beskrivs i den varje gång du tillträder eller använder våra Tjänster. Om du inte godkänner metoderna som beskrivs i Integritetspolicyn, får du inte tillträda webbplatserna eller använda Tjänsterna.

Det är även viktigt att du regelbundet granskar vår Integritetspolicy för att se om den har uppdaterats. Om vi uppdaterar Integritetspolicyn kommer vi att meddela dig om de ändringar som vi anser relevanta via ett meddelande på webbplatsen eller i de relaterade Tjänsterna.

Genom att tillträda webbplatserna eller använda våra Tjänster efter att ha läst detta meddelande, kommer du att godkänna de nya metoderna som förklaras i uppdateringen. Den senaste versionen av Integritetspolicyn kommer alltid att vara tillgänglig här. Du kan se på ”senast uppdaterad den” som visas högst upp på sidan för att kontrollera när den uppdaterats senast.

Vilka uppgifter samlar vi in om dig?

I allmänhet kan du använda webbplatsen utan att uppge några personuppgifter utan att det påverkar bestämmelserna i cookiepolicyn. Däremot, vid registrering för någon av Tjänsterna (t.ex.: prenumeration på nyhetsbrev, begäran av gratis Demo av våra produkter eller åtkomst till intranäten för att använda de olika produkterna, osv.) kan det vara nödvändigt för användarna att uppge vissa personuppgifter för behandling av företaget.

Uppgifter som du uppger direkt

Uppgifterna vi samlar in anges i de relevanta datainsamlingsformulären som inkluderas i webbplatserna eller för varje Tjänst och det kan inkludera: namn, efternamn, företaget du arbetar för och din position, samt kontaktuppgifter, inklusive post- och e-postadress, nummer eller telefonnummer, osv.

Med hänvisning till informationen som samlas in via webbplatserna informerar vi dig om att fälten som är markerade med en asterisk i de olika datainsamlingsformulären är obligatoriska. Om du inte tillhandahåller den information som begärs via dessa fält kan företaget, efter eget gottfinnande, inte behandla motsvarande förfrågan eller Tjänst som användaren begär.

Vid tidpunkten för att fylla i ett formulär med personuppgifter garanterar användaren äktheten, noggrannheten och riktigheten av all information som tillhandahålls och förbinder sig att uppdatera dessa personuppgifter så att de i varje stund motsvarar på din verkliga situation. Användaren är ensamt ansvarig för falska eller felaktiga uppgifter och för eventuella skador som de kan orsaka företaget och dess registrerade varumärken.

Information om din användning av webbplatserna

Utöver de uppgifter du tillhandahåller kan vi samla in uppgifter om din användning av vår webbplats i enlighet med vår cookiepolicy.

Hur använder vi dina uppgifter?

Data som samlas in över webbplatserna används för att komplettera din registrering till begärd Tjänst, att kommersialisera produkterna som erbjuds på webbplatserna, att svara på dina frågor, fordringar eller begäran av information, såväl som för att fullgöra, underhålla, utveckla, styra samt förbättra dina relationer med oss.

Företaget kan dessutom, efter ditt godkännande, använda de av användaren tillhandahållna uppgifterna för något av de följande syftena:

 • För utvärdering och analys av vår marknad, kunder, produkter och tjänster (inklusive att be dig om dina åsikter om våra produkter och tjänster och genomföra kundundersökningar);
 • För att segmentera dina data och utarbeta profiler eller ”profilering” för att skicka dig personlig information om företagets produkter och tjänster och dess registrerade varumärken. Förverkligandet av detta kan innebära en kombination av de uppgifter vi samlar in om användaren via denna webbplats med data som du har tillhandahållit eller har uppgivit via andra enheter eller som lagligen tillhandahålls oss av tredje part);
 • För att underkastas och i enlighet med avsnittet ”Direkt marknadsföring” i denna integritetspolicy, för marknadsföringsändamål);
 • För att genomföra gratis utlottningar, tävlingar eller kampanjer);
 • För att erbjuda support och teknisk assistans för våra produkter);

Hur samlar vi in dessa uppgifter?

Vi samlar in uppgifter om användare med olika metoder:

 • När klienter tillhandahåller uppgifter på webbplatser genom de olika formulär som inkluderas på dessa, eller genom registreringsformulär som inkluderas i motsvarande Tjänst;
 • I vissa delar av webbplatserna, genom användning av automatiska informationsinsamlingsförfaranden (cookies), med förbehåll för bestämmelserna i motsvarande cookiepolicy. Du kan konsultera vår cookiepolicy på följande  Länk

Vi samlar inte in överdrivna mängder information från användare, inte heller data som inte är lämpliga eller relevanta för de ändamål de samlades in.

Till vem lämnar vi ut dina uppgifter?

Vi kommer inte att lämna ut dina uppgifter till tredje part för deras egna oberoende marknadsförings- eller affärsändamål utan ditt samtycke, utom när det begärs av en behörig myndighet.

Vi kommer att vidta alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att de av våra anställda som har tillgång till uppgifter om användare har fått tillräcklig utbildning för att säkerställa att de behandlar kundernas personuppgifter i enlighet med denna Integritetspolicy och våra bestämmelser om dataskydd.

Vad gör vi för att skydda dina uppgifter?

Vi har genomfört rimliga tekniska och fysiska åtgärder för att skydda den information vi samlar in via våra webbplatser. Du måste emellertid vara medveten om att, även fast vi vidtagit rimliga åtgärder för att skydda dina uppgifter, är inga webbplatser, direkt, datorsystem eller trådlösa anslutningar fullständigt säkra.

Hos Netipbox Technologies använder vi Particularly, hos nsign.tv använder vi Google Cloud. Alla projekt på Google Cloud-plattformen använder samma säkerhet och efterlevnad som Google använder. Vi erbjuder dig därför följande certifieringar, , vilka garanterar högsta möjliga nivå av dataskydd i enlighet med aktuell lagstiftning.

Rätt till tillgång, rättelse, annullering och opposition

Användaren kan när som helst utöva sina rättigheter till åtkomst, korrigering, annullering eller opposition mot behandlingen av deras data, genom att kontakta Netipbox Technologies genom att skicka ett e-postmeddelande till contact@nsign.tv, med bifogande av en kopia av ditt ID eller ett motsvarande officiellt dokument som styrker din identitet.

Länkar

Vår webbplats kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser som ligger utom vår kontroll. Vi är inte ansvariga för säkerheten eller integriteten för några uppgifter som insamlats på webbplatser eller andra tjänster från tredje part. Du bör vara ytterst försiktig och granska de integritetspolicyer som gäller för de tredje parts-webbplatser du använder.

Direktmarknadsföring och dina preferenser

Direktmarknadsföring

Om det anges vid tidpunkten för datainsamlingen, bemyndigar användaren företaget att använda de personuppgifter som tillhandahålls för att ge information om produkter och tjänster, kampanjer och specialerbjudanden, inklusive information som vi anser vara intressant för användaren, baserat på analysen av olika information som tillhandahållits på, eller som resultat av att du navigerat på våra webbplatser eller använt Tjänsterna.

På detta sätt, beroende på ditt medgivande, kan vi skicka dig denna information med hjälp av följande medel:

 •  E-post;
 • Telefon;
 • Via posten;
 • Alla andra metoder som vi anser vara relevanta i varje ögonblick.

Användaren kan när som helst återkalla sitt givna samtycke, samt motsätta sig behandlingen av sina uppgifter för de ändamål som anges i detta avsnitt på det sätt som anges i avsnittet ”Rättigheter till åtkomst, rättelse, annullering och opposition”.

Dina preferenser om direktmarknadsföring

När ditt samtycke krävs kommer vi att be dig markera en ”opt-in”-ruta i de avsnitt av webbplatserna där vi begär personuppgifter. Markering av denna ruta innebär att du ger ditt uttryckliga samtycke för behandling av dina data för marknadsföringssyften, enligt de villkor och medel som anges i varje fall.

Plugins för sociala nätverk

Vår webbplats använder plugins för sociala nätverk. (“Plugins“). När du använder plugins kan information om dess användning skickas direkt från webbplatsen till det sociala nätverkets operatör. Vi har ingen kontroll över data som insamlas av plugins. Om du är ansluten till ett social nätverk kan din användning av vår webbplats återspeglas i ditt konto på det sociala nätverket. Om du interagerar med plugins, t.ex. Genom att klicka på ”Gilla”, ”Följa” eller ”Dela”, eller genom att kommentera, kan denna information automatiskt visas i din profil på det sociala nätverket. Även om du inte är inloggad på ditt sociala nätverk kan plugins skicka din IP-adress till det sociala nätverkets operatör.  Håll detta i minne när du använder våra webbplatser.